INFORMATION OM VALGET

Baggrund
Miljøministeren udsendte i 2010 den første bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber. Bekendtgørelsen informerer om, at der skal vælges repræsentanter for forbrugerne til vandselskabernes bestyrelser. Valget afvikles efter forbrugervalgbekendtgørelse nr. 722 af 16. juni 2012 og nr. 812 af 18. juli 2012.

I Ishøj Forsyning består selskaberne af Ishøj Holding A/S (32890334), Ishøj Vand A/S (CVR 32378989), Ishøj Spildevand A/S (CVR 32878970) og Ishøj Forsyning ApS (CVR 32878946). Selskaberne ledes af en samlet bestyrelse og de to forbrugerrepræsentanter vil indgå i denne bestyrelse. Valget skal være gennemført senest den 31. december 2017 og de valgte forbrugerrepræsentanter indtræder i bestyrelsen den. 1. januar 2018.

Forbrugerrepræsentanter
Der vælges 2 forbrugerrepræsentanter til Ishøj Forsynings bestyrelse og 2 suppleanter. Efter valget vil bestyrelse bestå af 7 medlemmer – 2 valgt af forbrugerne, og 5 udpeget af Ishøj Byråd. Vær opmærksom på, at forbrugerrepræsentanterne skal varetage selskabernes overordnede interesser, og altså ikke kun forbrugernes interesser.

Valgperiode
Både forbrugerrepræsentanter og suppleanter vælges for en periode på 4 år og følger valgperioden for selskabernes generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Hvad indebærer opgaven
Bestyrelsens væsentligste opgaver er at ansætte en direktion og at kontrollere direktionens arbejde. Bestyrelsen udstikker de overordnede retningslinjer for Ishøj Forsyning, som direktionen og de ansatte arbejder efter.

Som bestyrelsesmedlem får du indflydelse på forsynings planer for fremtiden. Du er for eksempel med til at tage beslutninger om budgetter, investeringsplaner, driftsstrategier, serviceniveau, takster og udviklingsprojekter. Bestyrelsen er desuden Ishøj Forsynings øverste myndighed, når det gælder leveringsbetingelser og i eventuelle forbrugerklagesager. Bestyrelsesarbejdet består normalt af 4 – 5 årlige møder på i gennemsnit 2-3 timer. Derudover bruger bestyrelsesmedlemmerne en del tid på at læse og forberede sig til møderne.

Forbrugerrepræsentanters rettigheder, pligter og ansvar
En forbrugerrepræsentant har samme rettigheder og pligter som de øvrige bestyrelses-medlemmer, jf. selskabslovens § 115. Det er vigtigt at være opmærksom på, at du som forbrugervalgt bestyrelsesmedlem skal varetage selskabernes interesser på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Du kan læse mere om disse rettigheder, forpligtigelser og ansvar her.

Honorar
Som forbrugervalgt bestyrelsesmedlem har du samme rettigheder og pligter som bestyrelsens generalforsamlingsvalgte medlemmer. Derfor modtager du også honorar på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Honoraret er pt. fastsat til 39.420 kr. pr. år.

Afvikling af valget
Valget afvikles som direkte valg og gennemføres i perioden fra mandag den 27. november til og med søndag den 3. december 2017. Valgresultatet bliver offentliggjort fra den 7. december 2017 på Ishøj Forsynings hjemmeside og ved annoncering i lokalavisen Sydkysten. Afstemningen foregår elektronisk. Via et “link” på Ishøj Forsynings hjemmeside, hvor Du bliver du sendt videre til “valgportalen”, hvor du kan afgive din stemme. Der kan kun afgives 1 stemme pr. bolig- eller erhversvenhed.

De 2 kandidater, der får flest stemmer, indtræder i bestyrelserne som bestyrelsesmedlemmer i Ishøj Forsyning pr. 1. januar 2018.
De 2 kandidater, der får henholdsvis 3. og 4. flest stemmer, bliver suppleanter for de 2 forbrugerrepræsentanter. Der vælges ikke personlige suppleanter.

Stemmeberettigede
Du er stemmeberettiget, hvis din bolig eller virksomhed i valgperioden opfylder følgende betingelser:

  • Man skal være forbruger i Ishøj Forsyning.
  • Man skal være myndig og have bopæl på adressen. Hvis ingen har bopæl på adressen, kan ejeren af boligenheden repræsentere boligenheden.
  • Hver bolig eller erhvervsenhed har én stemme.
  • Bor du til leje er det dig som lejer, der har stemmeretten.
  • En erhvervsenhed med individuel afregning til Selskaberne, har ligeledes én stemme. Erhvervsenheden stemmer med ”NemID”.
  • Bor du i sommerhus eller fritidshus og ikke har fast bopæl på adressen, har du også én stemme. Du skal stemme med din NemID.

Valget går korrekt til
Resultaterne udmeldes til Ishøj Forsyning af firmaet Dataminds A/S, der også står for selve valgprocessen. Opstår der uklarhed om resultatet vil Advokatfirmaet Horten kontrollere og afgøre valgresultatet.

Hvis du vil vide mere
De nærmere regler om valget findes i Ishøj Forsynings valgregulativ, som vi henviser til her.